Ungdomsskogen

I umgdomsskogen avverkas för vedbehov. I högstubben finns en inbyggd fågelholk.

Ett skogsområde avverkades i slutet av 1980-talet för att finansiera renovering av torpet. I detta område har det nu vuxit upp en trettioårig blandskog med en huvuddel gran. Det är i denna skog som vi gör avverkningar för att få den ved som behövs i driften.

En målsättning med skötseln av detta område är att skapa en kontinuitetsskog där det ska finnas träd av alla åldrar och arter. Med det småskaliga sätt vi tar ut träden skapas därmed största värdet av vårt skogsbruk.

Timret tas med en järnhäst som ger minimala markskador.
Björksumpskog till vänster och ungdomsskog till höger.
Norr om tallhöjden syns kanten mot den unga skogen på platsen för 1980-talets avverkning tydligt.